Mgr. Markéta Pánková


Advokátní kancelář

Základní právní poradenství

Poskytuji konzultaci o jakémkoli problému či právní otázce, která Vás zajímá. Základní právní poradenství trvá obvykle 30 – 60 minut. Konzultace je pro Vás zcela nezávazná, následně se můžete rozhodnout, zda máte zájem o právní zastoupení či další právní služby.

Komplexní přístup k řešení sporů klientů

Každý člověk se dostane do celé řady sporů s jinými lidmi, ať už plynou ze sousedských vztahů, vztahů v rodině, v zaměstnání nebo pouze z náhodného setkání. Spory jsou běžnou součástí života. Důležité je správně je vyřešit. Pomohu Vám přijít na to, jaké je optimální řešení Vašeho konkrétního sporu, ať už půjde o dohodu, smír nebo soudní řešení.

Příprava a sepsání smluv a posuzování jejich výhodnosti

Dobře a včas sepsaná smlouva Vám může pomoci předejít řadě komplikací a problémů. Smluvní právo je proto jedním z nejdůležitějších právních odvětví. Dle Vašich požadavků připravím smlouvu o převodu nemovitosti, o vypořádání podílového spoluvlastnictví, o dílo, o zprostředkování nebo jakoukoli jinou smlouvu. Pokud dostanete k podpisu smlouvu, připravenou Vaším smluvním partnerem, doporučuji Vám, abyste si ji před podpisem nechali zkontrolovat „Vaším advokátem“. Většinou totiž platí, že smlouva připravená druhou stranou není pro Vás výhodná. V rámci sepsání smlouvy poskytuji i další právní servis, a to:

 • ověření podpisů
 • advokátní úschovu
 • zastoupení před katastrálním úřadem
 • daňové poradenství
 • zprostředkování ocenění nemovitostí
 • zřízení nebo zrušení věcných práv
 • zástavní smlouvy
 • nájem a podnájem, pacht
 • spoluvlastnické vztahy
 • bytové právo včetně problematiky bytových družstev
 • a jiné.

Příprava a sepsání smluv a posuzování jejich výhodnosti

Ať už jste žalobce či žalovaný, potřebujete kvalitní právní zastoupení při jednání na soudech. Zejména v současném civilním řízení platí princip koncentrace řízení, tedy všechna rozhodná skutková tvrzení musí být učiněna a všechny důkazy navrženy nejpozději do konce prvního jednání ve věci. Z toho vyplývá faktická nutnost právního zastoupení advokátem, který dovede Vaše nároky správně posoudit a přednést soudu. Proto je vhodné obrátit se na advokáta ještě před podáním žaloby nebo jakmile Vám je soudem doručena žaloba.

Nejčastější typy soudních řízení, při kterých zastupuji, jsou:

 • vymáhání pohledávek
 • náhrada škody a nemajetkové újmy
 • rozvody manželství včetně majetkového vypořádání
 • dohody o péči o nezletilé děti a o úpravě styku s dítětem po dobu po rozvodu
 • řízení o zvýšení a snížení výživného a jeho vymáhání
 • řízení o určení a popření otcovství
 • poradenství a zastupování v dědickém řízení, sepsání závěti
 • pracovně – právní spory (dlužná mzda, neplatnost výpovědi)
 • spory ze spotřebitelských vztahů, z úvěrových smluv

Obhajoba ve věcech trestních a přestupkových

I slušný člověk se může dostat do soukolí trestního stíhání či přestupkového řízení. Stačí zavinit dopravní nehodu, při které je někdo zraněn, apod. Proto se neváhejte obrátit na advokáta, jakmile Vás osloví policie s výzvou k podání vysvětlení v trestní věci, případně jakmile Vám bude doručeno vyrozumění o zahájení trestního či přestupkového řízení. Dozvíte se, jak takové řízení probíhá, jaké to pro Vás může mít důsledky, případně jakým způsobem věc vyřídit tak, abyste nemuseli být odsouzeni či uznáni vinným ze spáchání trestného činu či přestupku.

Pro firmy a podnikatele:

Pro firmy a podnikatele poskytuji komplexní i jednorázové právní služby. V případě dlouhodobé spolupráce můžete počítat s právním poradenstvím kdykoli a nadstandardní přístup. V rámci jednorázových právních služeb nabízím zejména:

 • založení společnosti s ručením omezeným či jiných obchodních společností
 • převody a změny v obchodních společnostech a družstev
 • vymáhání a správa pohledávek
 • příprava a sepsání smluv a posuzování jejich výhodnosti
 • příprava smluvní dokumentace, včetně všeobecných obchodních podmínek
 • uplatnění náhrady škody
 • poradenství a právní zastoupení v insolvenčním řízení
 • zrušení obchodní společnosti a její likvidace
 • smlouvy o prodeji nebo nájmu podniku
 • právní analýzy možnosti řešení sporů s obchodními partnery či zákazníky

Speciální právní poradenství:

 • práva pacientů – poradenství, uplatnění nároků při poškození zdraví v důsledku chybného postupu lékaře
 • práva poškozených – v trestním řízení, uplatnění práva na náhradu škody při dopravní nehodě nebo obětí trestného činu
 • pracovní úrazy, nemoci z povolání
 • insolvenční návrhy spojené s návrhem na oddlužení
 • zastupování v exekučním řízení
 • směnečné právo
 • daňové poradenství a zastupování před finančními úřady